گویند در اولین سال یورش اعراب به ایران و اسلام آوردن ایرانیان به میل و اکراه، مردمان بلد نیشابور به استقبال این دین تازه رفتندی. اما دیری نگذشتی که والی منصوب عمر بن خطاب به نام ولید بن وحید حجازی با انواع احکام و اوامر خویش عرصه را بر ایشان تنگ بگردانیدی.

از جمله حکم بکردی. تمامی نیشابوریان ببایستی نام های ایرانی خویش را به اسامی عربی بدل بگردانیدی. هر کسی که از این فرمان سرباز زنیدی. ببایستی سالانه صد دینار به خزانه بیت المال پرداختی. مردمان چون نو مسلمان بودندی. فی الفور بدان حکم گردن بنهادندی.

آنگاه نزدیک عید نوروز ایرانیان، وی حکم بدادی که این عید مجوسان حرام باشدی. هر احدی از آحاد بلد نیشابور که مراسم نوروزی را برگزار بگرداندی؛ ببایستی دویست دینار غرامت بپردازدی.

گروهی از مردمان بر این حکم اعتراض بکردندی. جمعی از ایشان را به حبس در انداختی و جماعتی را نفی بلد بکردی. بسیاری از مردمان نیز دست از پاس داشت نوروز، عید باستانی نیاکانشان دست نشستی و خراج بدادندی.

رندی واگویه کردی:

دیر نباشدی که این اعراب بادیه نشین و بدوی، خود پذیرای عید نوروز گشتی و به استقبالش بشتافتی.

... بر سر آن ده رسوایی بُوَد!!

از ماست که برماست!!

نوروزنامه

مردمان ,حکم ,عید ,ببایستی ,بلد ,خویش ,بلد نیشابور ,از مردمان ,که این ,را به ,عید نوروز

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

double-shells-tank7 Donnie Erin internaltravelinsurance پرسش مهر فریدنگاشت لابراتوار برادران تاجیک کویر رایانه